Przejdź do głównej zawartości     
A- A A+
A A A

 

Naczelny Lekarz – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa – prof.zw. dr hab. n. med. Marek Jackowski

Funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej pełnił od 1992 roku, a od dnia 8 listopada 2010 roku – funkcję Naczelnego Lekarza Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Prof.zw. dr hab. n. med. Marek Jackowski posiada II stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej, jest również kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej.

 

Kompetencje i zadania

Podstawowym zadaniem Naczelnego Lekarza (Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa)jest merytoryczny nadzór i koordynacja świadczeń zdrowotnych, w szczególności:

 • organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy podległych jednostek i komórek organizacyjnych w celu zapewnienia należytej opieki medycznej,
 • utrzymanie na odpowiednim poziomie udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • dbanie o zabezpieczenie w niezbędny sprzęt medyczny,
 • dbanie o właściwe relacje ekonomiczne w podległych jednostkach organizacyjnych,
 • analizowanie możliwości rozbudowy bazy diagnostycznej dla celów lecznictwa i szkoleniowych oraz sprawowanie nadzoru nad racjonalnym wykorzystaniem aparatury i sprzętu,
 • podejmowanie decyzji organizacyjnych, administracyjnych, finansowych, inwestycyjnych, kadrowych i innych w podległych komórkach organizacyjnych,
 • kontrolowanie wykonania wydanych zarządzeń, instrukcji, regulaminów i innych przepisów regulujących działanie Szpitala,
 • zaplanowanie i zabezpieczenie działań medycznych na wypadek zaistnienia sytuacji zagrożenia kryzysowego,
 • systematyczne dążenie do utrzymania należytego standardu jakości świadczenia usług zdrowotnych poprzez stawianie wymagań i egzekwowanie dokładnego wykonania zarządzeń i poleceń przez podległy personel,
 • ustalenie zasad współpracy jednostek i komórek organizacyjnych w procesie leczenia,
 • nadzór nad dokumentacją prowadzoną w podległych jednostkach i komórkach organizacyjnych,
 • organizowanie zespołów zajmujących się zbieraniem i przetwarzaniem danych w zakresie epidemiologii, zachorowań, zgonów i innych wskaźników zdrowotnych.

 


 

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno – Technicznych – mgr Marcin Robaczewski

Funkcję Zastępcy Dyrektora pełni od 2001 roku, posiada wykształcenie wyższe w zakresie administracji oraz ukończone studia Master of Business Administration in Healthcare Management oraz Podyplomowe Studia Zarządzania Finansami i Marketingu, a także Podyplomowe Studia Menedżerskie i Podyplomowe Studia Zarządzania Jednostkami Ochrony Zdrowia.


 

Kompetencje i zadania

Do podstawowych zadań Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno – Technicznych należy w szczególności:

 • kierowanie i koordynowanie całokształtem działalności Szpitala w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych i technicznych,
 • zarządzanie, kierowanie i organizowanie pracy podległego zespołu pracowników,
 • przygotowanie budżetu technicznego i inwestycji,
 • odpowiedzialność za prowadzenie prac technicznych, remontowych i inwestycji w Szpitalu,
 • nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji technicznej zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 • systematyczna ocena jakości realizowanych zadań,
 • nadzór nad udzielaniem i realizacją zamówień publicznych i zaopatrzenia,
 • nadzór nad usługami transportu sanitarnego, łączności radiowej oraz informatyzacją,
 • nadzór nad pozyskiwaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych instytucji krajowych i zagranicznych,
 • nadzór nad działalnością Centralnych Sterylizacji,
 • współpraca z kierownikami wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych Szpitala.

 


 

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych – mgr Magdalena Flisykowska

Funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych pełni od dnia 1 marca 2022 r. ,posiada tytuł magistra ekonomii oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania finansami publicznymi.

 

Kompetencje i zadania

Do podstawowych zadań Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych należy w szczególności:

 • prowadzenie gospodarki finansowej Szpitala zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie,
 • nadzór nad racjonalnym gospodarowaniem środkami finansowymi na wykonywanie zadań Szpitala, określonych w planach rzeczowo- finansowych,
 • opracowywanie planów finansowo-inwestycyjnych, prowadzenie bieżącego nadzoru nad ich realizacją oraz opracowywanie sprawozdań z realizacji planów,
 • dokonywanie rocznej analizy ekonomicznej i tematycznych analiz okresowych oraz przedstawianie Dyrektorowi Szpitala wniosków wynikających z tych analiz,
 • opracowywanie założeń strategicznych dotyczących restrukturyzacji Szpitala,
 • wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian, koordynowanie pracy podległych działów z działalnością pozostałych komórek organizacyjnych Szpitala,
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem pionu ekonomiczno-finansowego,
 • organizowanie okresowych kontroli wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Szpitala,
 • kontrola prawidłowości zabezpieczenia majątku Szpitala oraz nadzorowanie ewidencji tego majątku.

 

Koordynator ds. Pediatrii – dr n. med. Hanna Streich

Funkcję Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu pełniła w okresie: 6 grudnia 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku, funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu pełniła w okresie: 1 stycznia 2009 roku do 7 listopada 2010 roku, a od dnia 8 listopada 2010 roku – pełni funkcję Koordynatora ds. Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Dr n. med. Hanna Streich posiada I stopień specjalizacji z pediatrii oraz II stopień specjalizacji z neonatologii oraz anestezjologii, jest również kierownikiem Oddziału Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka.

 

Kompetencje i zadania

Do podstawowych zadań Koordynatora ds. Pediatrii należy w szczególności:

 • nadzór i koordynacja działalności podległych jednostek i komórek organizacyjnych lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego zlokalizowanych przy ul. Konstytucji 3 Maja,
 • dbałość o stałe podnoszenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych przez wprowadzanie nowoczesnych metod diagnozowania i leczenia,
 • dbałość o stan sanitarno – higieniczny w podległych jednostkach i komórkach organizacyjnych oraz stanowiskach pracy,
 • dbałość o stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez podległy personel medyczny,
  a w szczególności:
  • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem specjalizacji lekarskich,
  • sprawowanie, łącznie z koordynatorami i kierownikami nadzoru nad pracą lekarzy stażystów,
  • udzielanie wskazówek i pomocy kierownikowi personelu pielęgniarskiego w zakresie doszkalania średniego personelu medycznego,
  • organizacja posiedzeń i spotkań naukowych,
  • nawiązywanie kontaktów z innymi podmiotami leczniczymi i placówkami naukowymi w celu wymiany naukowej,
  • współuczestniczenie w prowadzeniu polityki kadrowej w zakresie personelu medycznego.
 • nadzór i kontrola nad:
  • prawidłowym prowadzeniem dokumentacji lekarskiej oraz prowadzenie kontroli historii chorób
   i pozostałej dokumentacji medycznej,
  • gospodarką lekami i artykułami medycznymi,
  • zakupem sprzętu i aparatury medycznej,
  • prowadzeniem okresowych badań i szczepień ochronnych pracowników.
 • prowadzenie nadzoru nad prawidłowym leczeniem pacjentów.

 


 

Koordynator ds. Stomatologii – dr n. med. Jerzy Jakubiak

Funkcję Dyrektora Samodzielnego Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Toruniu pełnił w okresie: 1 października 2009 roku do 7 listopada 2010 roku, a od dnia 8 listopada 2010 roku pełni funkcję Koordynatora ds. Stomatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Dr n. med. Jerzy Jakubiak posiada II stopień specjalizacji z chirurgii stomatologicznej oraz z chirurgii szczękowej, jest również kierownikiem Oddziału Klinicznego Chirurgii Szczękowo – Twarzowej.

 

Kompetencje i zadania

Do podstawowych zadań Koordynatora ds. Stomatologii należy w szczególności:

 • nadzór i koordynacja działalności podległych komórek organizacyjnych Regionalnego Centrum Stomatologii oraz Oddziału Klinicznego Chirurgii Szczęko – Twarzowej,
 • dbałość o stałe podnoszenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych przez wprowadzanie nowoczesnych metod diagnozowania i leczenia,
 • dbałość o stan sanitarno – higieniczny w podległych komórkach i stanowiskach pracy,
 • dbałość o stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez podległy zespół,
  a w szczególności:
  • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem specjalizacji lekarzy,
  • sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań przez lekarzy stażystów,
  • organizacja posiedzeń i spotkań naukowych,
  • nawiązywanie kontaktów z innymi podmiotami leczniczymi i placówkami naukowymi w celu wymiany naukowej,
  • współuczestniczenie w prowadzeniu polityki kadrowej.
 • nadzór i kontrola nad:
  • prawidłowym prowadzeniem dokumentacji lekarskiej oraz prowadzenie kontroli historii chorób i pozostałej dokumentacji medycznej,
  • gospodarką lekami i artykułami medycznymi,
  • zakupem sprzętu i aparatury medycznej,
  • prowadzeniem okresowych badań i szczepień ochronnych pracowników.
 • prowadzenie nadzoru nad prawidłowym leczeniem pacjentów.

 


 

Koordynator ds. Ratownictwa Medycznego – lek. Iwona Skonieczna – Zielak

Funkcję Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu pełniła w okresie od dnia 1 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. Od dnia 1 stycznia 2013 roku pełni funkcję Koordynatora ds. Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Od dnia 29 grudnia 1999 roku pełniła funkcję kierownika Izby Przyjęć Ogólnej, następnie funkcję Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W 1996 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, w 2004 roku – tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej. Z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Toruniu związana jest od momentu ukończenia Akademii Medycznej w Gdańsku.

 

Kompetencje i zadania

Do podstawowych zadań Koordynatora ds. Ratownictwa Medycznego należy w szczególności:

 • nadzór i koordynacja działalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zlokalizowanego przy ul. Św. Józefa 53-59 oraz Stacji Ratownictwa Medycznego zlokalizowanej przy ul. Grudziądzkiej 47-51 – z jednostkami lokalnymi,
 • dbałość o stałe podnoszenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych przez wprowadzanie nowoczesnych metod diagnozowania i leczenia,
 • dbałość o stan sanitarno – higieniczny w podległych jednostkach i komórkach organizacyjnych oraz stanowiskach pracy,
 • dbałość o stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez podległy personel medyczny,
  a w szczególności:
  • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem specjalizacji lekarskich,
  • sprawowanie, łącznie z koordynatorami i kierownikami nadzoru nad pracą lekarzy stażystów,
  • udzielanie wskazówek i pomocy kierownikowi personelu pielęgniarskiego w zakresie doszkalania średniego personelu medycznego,
  • organizacja posiedzeń i spotkań naukowych,
  • nawiązywanie kontaktów z innymi podmiotami leczniczymi i placówkami naukowymi w celu wymiany naukowej,
  • współuczestniczenie w prowadzeniu polityki kadrowej w zakresie personelu medycznego.
 • nadzór i kontrola nad:
  • prawidłowym prowadzeniem dokumentacji lekarskiej oraz prowadzenie kontroli historii chorób i pozostałej dokumentacji medycznej,
  • gospodarką lekami i artykułami medycznymi,
  • zakupem sprzętu i aparatury medycznej,
  • prowadzeniem okresowych badań i szczepień ochronnych pracowników.
 • prowadzenie nadzoru nad prawidłowym leczeniem pacjentów.

 


 

Koordynator ds. Psychiatrii

 

Kompetencje i zadania


Do podstawowych zadań Koordynatora ds. Lecznictwa Psychiatrycznego należy w szczególności:

 • nadzór i koordynacja działalności podległych jednostek i komórek organizacyjnych lecznictwa psychiatrycznego,
 • dbałość o stałe podnoszenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych przez wprowadzanie nowoczesnych metod diagnozowania i leczenia,
 • dbałość o stan sanitarno – higieniczny w podległych jednostkach i komórkach organizacyjnych oraz stanowiskach pracy,
 • dbałość o stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez podległy personel medyczny,
  a w szczególności:
  • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem specjalizacji lekarskich,

  • sprawowanie, łącznie z koordynatorami i kierownikami, nadzoru nad pracą lekarzy stażystów,
  • udzielanie wskazówek i pomocy kierownikowi personelu pielęgniarskiego w zakresie doszkalania średniego personelu medycznego,
  • organizacja posiedzeń i spotkań naukowych,
  • nawiązywanie kontaktów z innymi podmiotami leczniczymi i placówkami naukowymi w celu wymiany naukowej,
  • współuczestniczenie w prowadzeniu polityki kadrowej w zakresie personelu medycznego,
 • nadzór i kontrola nad:
  • o prawidłowym prowadzeniem dokumentacji lekarskiej oraz prowadzenie kontroli historii chorób i pozostałej dokumentacji medycznej,
  • o gospodarką lekami i artykułami medycznymi,
  • o zakupem sprzętu i aparatury medycznej,
  • o prowadzeniem okresowych badań i szczepień ochronnych pracowników,
  • prowadzenie nadzoru nad prawidłowym leczeniem pacjentów.

 


 

Koordynator ds. Chorób Zakaźnych – lek. Joanna Petelska-Michorzewska

 

Z Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno-Zakaźnym związana jest od 1982 r. Posiada II stopień specjalizacji w zakresie chorób zakaźnych od 1989 r. W latach 1989 – 1996 pełniła funkcję Zastępcy Ordynatora Oddziału II Neuroinfekcji, a od 1996 r. funkcję Ordynatora Oddziału II Neuroinfekcji. Od stycznia 2010 r. jest Koordynatorem Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego początkowo Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu, a następnie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu. Od 4 maja 2020 r. pełni funkcję Koordynatora ds. Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.

 

Kompetencje i zadania

Do podstawowych zadań Koordynatora ds. Chorób Zakaźnych należy w szczególności:

 • nadzór i koordynacja działalności podległych jednostek i komórek organizacyjnych lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego z zakresu chorób zakaźnych,
 • dbałość o stałe podnoszenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych przez wprowadzanie nowoczesnych metod diagnozowania i leczenia,
 • dbałość o stan sanitarno – higieniczny w podległych jednostkach i komórkach organizacyjnych oraz stanowiskach pracy,
 • dbałość o stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez podległy personel medyczny,
  a w szczególności:
  • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem specjalizacji lekarskich,
  • sprawowanie, łącznie z koordynatorami i kierownikami nadzoru nad pracą lekarzy stażystów,
  • udzielanie wskazówek i pomocy kierownikowi personelu pielęgniarskiego w zakresie doszkalania średniego personelu medycznego,
  • organizacja posiedzeń i spotkań naukowych,
  • nawiązywanie kontaktów z innymi podmiotami leczniczymi i placówkami naukowymi w celu wymiany naukowej,
  • współuczestniczenie w prowadzeniu polityki kadrowej w zakresie personelu medycznego.
 • nadzór i kontrola nad:
  • prawidłowym prowadzeniem dokumentacji lekarskiej oraz prowadzenie kontroli historii chorób i pozostałej dokumentacji medycznej,
  • gospodarką lekami i artykułami medycznymi,
  • zakupem sprzętu i aparatury medycznej,
  • prowadzeniem okresowych badań i szczepień ochronnych pracowników.
 • prowadzenie nadzoru nad prawidłowym leczeniem pacjentów.