Organizacja wewnętrzna Szpitala została określona w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Szpitala i ponosi za nie odpowiedzialność. Dyrektor kieruje Szpitalem przy pomocy Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa – Naczelnego Lekarza, Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych, Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych oraz Głównego Księgowego.

Dyrektor może powołać Koordynatorów do spraw: Pediatrii, Stomatologii, Chorób Zakaźnych, Psychiatrii, Ratownictwa Medycznego lub koordynatorów do spraw innych dziedzin medycyny.

W skład Szpitala wchodzą zakłady lecznicze:


1.   Wojewódzki Szpital Zespolony,
2.   Wojewódzki Zespół Opieki Ambulatoryjnej,
3.   Wojewódzki Szpital Psychiatryczny Całodobowy,
4.   Wojewódzki Zespół Psychiatryczny Ambulatoryjny

 


W skład zakładów leczniczych wchodzą jednostki i komórki organizacyjne o charakterze medycznym oraz komórki organizacyjne działalności niemedycznej i pomocniczej oraz samodzielne stanowiska pracy.

Strukturę organizacyjną zakładów leczniczych oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Szpitala i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Szpitala na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

Załączniki:
Pobierz plik (III cennik Toksykologia 01_01_2020.pdf)Załącznik 3 - cennik pracowni toksykologicznej[obowiązuje od 1 stycznia 2020]
Pobierz plik (V cennik Sterylizacja 01_01_2020.pdf)Załącznik 5 - cennik usług sterylizacji i dezynfekcji[obowiązuje od 1 stycznia 2020]
Pobierz plik (VI Cennik Udostępnianie Dok. Med. 01_01_2020.pdf)Załącznik 6 - cennik udostępniania dokumentacji medycznej[obowiązuje od 1 stycznia 2020]
Pobierz plik (VIII Cennik Udostepnienie miejsca w sali sekcyjnej 01_01_2020.pdf)Załącznik 8 - cennik udostępniania sali sekcyjnej[obowiązuje od 1 stycznia 2020]
Pobierz plik (Aneks nr 1 do regulaminu organizacyjnego.pdf)Aneks nr 1 do regulaminu organizacyjnego[obowiązuje od 10 lutego 2020]
Pobierz plik (Regulamin Organizacyjny-Aneks nr 2-04.03.pdf)Aneks nr 2 do regulaminu organizacyjnego[obowiązuje od 4 marca 2020]
Pobierz plik (Regulamin Organizacyjny-Aneks nr 3-23.03.2020-01.04.pdf)Aneks nr 3 do regulaminu organizacyjnego[obowiązuje od 1 kwietnia 2020]
Pobierz plik (IV cennik  MIKROB  01.04.2020.pdf)Załącznik 4 - cennik diagnostyki mikrobiologicznej[obowiązuje od 1 kwietnia 2020]
Pobierz plik (Regulamin Organizacyjny-Aneks nr 4-05.05.2020-06.05.pdf)Aneks nr 4 do regulaminu organizacyjnego[obowiązuje od 6 maja 2020]
Pobierz plik (Aneks nr 5 do regulaminu organizacyjnego.pdf)Aneks nr 5 do regulaminu organizacyjnego[obowiązuje od 21 maja 2020]
Pobierz plik (Regulamin organizacyjny na 2020-stan na dzień 19 maja 2020.pdf)Regulamin organizacyjny WSZZ[obowiązuje od 21 maja 2020]
Pobierz plik (Regulamin Organizacyjny-Aneks nr 6.pdf)Aneks nr 6 do regulaminu organizacyjnego[obowiązuje od 1 czerwca 2020]
Pobierz plik (Regulamin Organizacyjny-Aneks nr 7.pdf)Aneks nr 7 do regulaminu organizacyjnego[obowiązuje od 1 lipca 2020]
Pobierz plik (Cennik Usług Medycznych  01.07.pdf)Załącznik 1 - cennik usług medycznych[obowiązuje od 1 lipca 2020]
Pobierz plik (VII cennik usług innych niż medyczne 01.07.2020.pdf)Załącznik 7 - cennik usług innych niż świadczenia medyczne[obowiązuje od 1 lipca 2020]
Pobierz plik (Regulamin Organizacyjny-Aneks nr 8.pdf)Aneks nr 8 do regulaminu organizacyjnego[obowiązuje od 1 października 2020]
Pobierz plik (Cennik Diagnostyka Laboratoryjna 01.10.2020.pdf)Załącznik 2 - cennik diagnostyki laboratoryjnej[obowiązuje od 1 października 2020]