Organizacja wewnętrzna Szpitala została określona w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Szpitala i ponosi za nie odpowiedzialność. Dyrektor kieruje Szpitalem przy pomocy Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa – Naczelnego Lekarza, Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych, Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych oraz Głównego Księgowego.

Dyrektor może powołać Koordynatorów do spraw: Pediatrii, Stomatologii, Chorób Zakaźnych, Psychiatrii, Ratownictwa Medycznego lub koordynatorów do spraw innych dziedzin medycyny.

W skład Szpitala wchodzą zakłady lecznicze:


1.    Wojewódzki Szpital Zespolony,
2.    Wojewódzki Zespół Opieki Ambulatoryjnej.


W skład zakładów leczniczych wchodzą jednostki i komórki organizacyjne o charakterze medycznym oraz komórki organizacyjne działalności niemedycznej i pomocniczej oraz samodzielne stanowiska pracy.

Strukturę organizacyjną zakładów leczniczych oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Szpitala i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Szpitala na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin organizacyjny-stan na dzień 01.01.pdf)Regulamin Organizacyjny WSZZ[data wejścia w życie 1 stycznia 2019]
Pobierz plik (I Cennik UM  01.01.2019 wersja ostateczna.pdf)Załącznik 1 - cennik usług medycznych[obowiązuje od 1 stycznia 2019]
Pobierz plik (IV CENNIK MIKROBIOLOGIA  01.07.2019 wersja ostateczna.pdf)Załącznik 4 - cennik diagnostyki mikrobiologicznej[obowiązuje od 1 stycznia 2019]
Pobierz plik (V cennik STR 01.01.2019 wersja ostateczna.pdf)Załącznik 5 - cennik usług sterylizacji i dezynfekcji[obowiązuje od 1 stycznia 2019]
Pobierz plik (VI CENNIK UDOST¨PNIANIA DOK  MEDYCZNEJ 01.01.2019 wersja ostateczna.pdf)Załącznik 6 - cennik udostępniania dokumentacji medycznej[obowiązuje od 1 stycznia 2019]
Pobierz plik (VIII CENNIK UDOST¨P. MIEJSCA W SALI SEKCYJNEJ-01.01.2019 wersja ostateczna.pdf)Załącznik 8 - cennik udostępniania sali sekcyjnej[obowiązuje od 1 stycznia 2019]
Pobierz plik (Regulamin Organizacyjny-Aneks nr 1-03.2019.pdf)Aneks nr 1 do regulaminu organizacyjnego[data wejścia w życie 12 marca 2019]
Pobierz plik (Regulamin Organizacyjny-Aneks nr 2-01.04.2019.pdf)Aneks nr 2 do regulaminu organizacyjnego[data wejścia w życie 1 kwietnia 2019]
Pobierz plik (Regulamin Organizacyjny-Aneks nr 3-30.04.pdf)Aneks nr 3 do regulaminu organizacyjnego[data wejścia w życie 4 maja 2019]
Pobierz plik (Regulamin Organizacyjny-Aneks nr 4-15.05.2019.pdf)Aneks nr 4 do regulaminu organizacyjnego[obowiązuje od dnia 15 maja 2019]
Pobierz plik (cennik LAB-załącznik nr 1 do Aneksu nr 4.pdf)Załącznik 2 - cennik diagnostyki laboratoryjnej[obowiązuje od dnia 15 maja 2019]
Pobierz plik (cennik TOK-załącznik nr 2 do Aneksu nr 4.pdf)Załącznik 3 - cennik pracowni toksykologicznej[obowiązuje od dnia 15 maja 2019]
Pobierz plik (Regulamin Organizacyjny-Aneks nr 5-03.07.pdf)Aneks nr 5 do regulaminu organizacyjnego[data wejścia w życie 3 lipca 2019]
Pobierz plik (VII cennik usług innych niż medyczne 03.07.2019-1.pdf)Załącznik 7 - cennik usług innych niż świadczenia medyczne[obowiązuje od dnia 3 lipca 2019]
Pobierz plik (Regulamin Organizacyjny-Aneks nr 6-20.09.pdf)Aneks nr 6 do regulaminu organizacyjnego[data wejścia w życie 1 października 2019]