Organizacja wewnętrzna Szpitala została określona w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Szpitala i ponosi za nie odpowiedzialność. Dyrektor kieruje Szpitalem przy pomocy Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa – Naczelnego Lekarza, Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych, Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych oraz Głównego Księgowego.

Dyrektor może powołać Koordynatorów do spraw: Pediatrii, Stomatologii, Chorób Zakaźnych, Psychiatrii, Ratownictwa Medycznego lub koordynatorów do spraw innych dziedzin medycyny.

W skład Szpitala wchodzą zakłady lecznicze:


1.    Wojewódzki Szpital Zespolony,
2.    Wojewódzki Zespół Opieki Ambulatoryjnej.


W skład zakładów leczniczych wchodzą jednostki i komórki organizacyjne o charakterze medycznym oraz komórki organizacyjne działalności niemedycznej i pomocniczej oraz samodzielne stanowiska pracy.

Strukturę organizacyjną zakładów leczniczych oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Szpitala i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Szpitala na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin organizacyjny na 01_01_2020.pdf)Regulamin organizacyjny WSZZ[data wejścia w życie 1 stycznia 2020]
Pobierz plik (I Cennik Usługi Medyczne 01_01_2020.pdf)Załącznik 1 - cennik usług medycznych[obowiązuje od 1 stycznia 2020]
Pobierz plik (III cennik Toksykologia 01_01_2020.pdf)Załącznik 3 - cennik pracowni toksykologicznej[obowiązuje od 1 stycznia 2020]
Pobierz plik (IV cennik Mikrobiologia 01_01_2020.pdf)Załącznik 4 - cennik diagnostyki mikrobiologicznej[obowiązuje od 1 stycznia 2020]
Pobierz plik (V cennik Sterylizacja 01_01_2020.pdf)Załącznik 5 - cennik usług sterylizacji i dezynfekcji[obowiązuje od 1 stycznia 2020]
Pobierz plik (VI Cennik Udostępnianie Dok. Med. 01_01_2020.pdf)Załącznik 6 - cennik udostępniania dokumentacji medycznej[obowiązuje od 1 stycznia 2020]
Pobierz plik (VIII Cennik Udostepnienie miejsca w sali sekcyjnej 01_01_2020.pdf)Załącznik 8 - cennik udostępniania sali sekcyjnej[obowiązuje od 1 stycznia 2020]
Pobierz plik (Aneks nr 1 do regulaminu organizacyjnego.pdf)Aneks nr 1 do regulaminu organizacyjnego[obowiązuje od 10 lutego 2020]
Pobierz plik (Załacznik nr VII cennik usług innych niż medyczne.pdf)Załącznik 7 - cennik usług innych niż świadczenia medyczne[obowiązuje od 10 lutego 2020]
Pobierz plik (Regulamin Organizacyjny-Aneks nr 2-04.03.pdf)Aneks nr 2 do regulaminu organizacyjnego[data wejścia w życie 4 marca 2020]
Pobierz plik (cennik LAB  04.03.2020.pdf)Załącznik 2 - cennik diagnostyki laboratoryjnej[data wejścia w życie 4 marca 2020]
Pobierz plik (Regulamin Organizacyjny-Aneks nr 3-23.03.2020-01.04.pdf)Aneks nr 3 do regulaminu organizacyjnego[data wejścia w życie 1 kwietnia 2020]
Pobierz plik (IV cennik  MIKROB  01.04.2020.pdf)Załącznik 4 - cennik diagnostyki mikrobiologicznej[obowiązuje od 1 kwietnia 2020]