Przejdź do głównej zawartości     
A- A A+
A A A

 

Koordynator ds. Pielęgniarstwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera – mgr Anna Szytniewska

Funkcję Koordynatora ds. Pielęgniarstwa pełni od dnia 1 marca 2022r., posiada tytuł magistra pielęgniarstwa i specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia.


 

Kompetencje i zadania

 • Do obowiązków Koordynatora ds. Pielęgniarstwa w zakresie organizacji pracy należy w szczególności:
  • organizowanie prawidłowego toku pracy i nadzorowanie pod względem fachowym i etycznym pracy średniego personelu medycznego,
  • planowanie obsady osobowej średniego personelu medycznego oraz personelu pomocniczego,
  • współuczestnictwo w planowaniu zadań Szpitala,
  • koordynowanie i nadzór merytoryczny zadań wykonywanych przez podległy zespół pracowników,
  • ustalanie planów szkolenia średniego personelu medycznego w porozumieniu z kierownikami poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych,
  • współudział w ustalaniu standardów opieki pielęgniarskiej, zasad wynagradzania oraz wynagrodzeń indywidualnych podległego zespołu,
  • współudział w organizowaniu adaptacji zawodowej i opieki profilaktycznej pracowników Szpitala, praktyk i staży zawodowych,
  • opracowanie przepływu informacji w zakresie pracy średniego personelu,
  • prowadzenie odpraw,
  • rozpatrywanie skarg i wniosków związanych z wykonywaniem świadczeń medycznych przez podległy zespół pracowników,
  • czuwanie nad systematycznym podnoszeniem kwalifikacji i umiejętności podległego personelu oraz organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego,
  • nadzorowanie przestrzegania przez podległy personel Regulaminu Organizacyjnego,
  • zapewnienie należytego stanu opieki pielęgniarskiej i bezpieczeństwa pacjentów,
  • nadzorowanie prawidłowości oraz doboru metod opieki pielęgnacyjnej nad pacjentami,
  • udział w komisjach ds. zakażeń oraz zamówień publicznych.
 • W zakresie sprawnego i efektywnego zarządzania Koordynator ds. Pielęgniarstwa zobowiązany jest do:
  • prowadzenia prawidłowej polityki kadrowej,
  • ścisłej współpracy ze służbami finansowymi,
  • uzyskiwania akceptacji Dyrektora przed podjęciem decyzji w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników,
  • systematycznego analizowania i oceny jakości pracy podległego zespołu pracowników.
 • W zakresie sprawowania nadzoru administracyjnego Koordynator ds. Pielęgniarstwa zobowiązany jest:
  • nadzorować prawidłowe prowadzenie pielęgniarskiej dokumentacji medycznej,
  • dbać o terminowe i rzetelne prowadzenie statystyki medycznej,
  • nadzorować przestrzeganie dyscypliny i rozkładu czasu pracy zgodnie z ustaleniami zawartymi w Regulaminie Pracy Szpitala,
  • informować na bieżąco podległy zespół pracowników o wszelkich ustaleniach zawartych w wydanych przez Dyrektora wewnętrznych aktach normatywnych oraz nadzorować ich przestrzeganie,
  • przekazywać na bieżąco sprawy omawiane przez Dyrektora na spotkaniach z kadrą kierowniczą.