Przejdź do głównej zawartości     
A- A A+
A A A

 

ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. Ludwika Rydygiera
ul. Św. Józefa 53-59, 87- 100 Toruń


Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn.zm.), tj.:
1) posiada wykształcenie wyższe;
2) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
4) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Ponadto Komisja konkursowa wskazuje dodatkowe, oczekiwane kompetencje kandydata w zakresie:
1) wykazania się znajomością języka obcego, preferowany język angielski;
2) wykazania się znajomością zagadnień oraz doświadczeniem w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania, w tym z UE.

Kandydat zgłaszający się do konkursu winien przedstawić:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2) dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska;
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, dokumenty te powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata;
5) koncepcję pracy na stanowisku objętym konkursem;
6) zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
7) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec kandydata zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
8) oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781);
9) zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg załącznika do ogłoszenia.

Ofertę należy przesłać w ciągu 17 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia na adres Departamentu Zdrowia Urząd Marszałkowski, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń lub złożyć w biurze podawczo-kancelaryjnym, w następujący sposób:
na kopercie z adresem Departamentu kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: „NIE OTWIERAĆ” i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu”.
Wewnątrz koperty należy umieścić:
- ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata, nr telefonu,
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 56 621 25 88. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur październik-listopad 2020 r., o czym kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, można uzyskać w godzinach pracy:
1) administracji Szpitala, ul. Św. Józefa 53-59 w Toruniu;
2) Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń.