Przejdź do głównej zawartości     
A- A A+
A A A

 

ZARZĄD

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

ogłasza konkurs na stanowisko

dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

Ludwika Rydygiera

Św. Józefa 53-59, 87- 100 Toruń

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn.zm.), tj.:

 • posiada wykształcenie wyższe;
 • posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
 • nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Ponadto Komisja konkursowa wskazuje dodatkowe, oczekiwane kompetencje kandydata w zakresie:

 • wykazania się znajomością języka obcego, preferowany język angielski;
 • wykazania się znajomością zagadnień oraz doświadczeniem w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania, w tym z UE.

Kandydat zgłaszający się do konkursu winien przedstawić:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska;
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, dokumenty te powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata;
 • koncepcję pracy na stanowisku objętym konkursem;
 • zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec kandydata zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 • oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz.1781)
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg załącznika do ogłoszenia.

Ofertę należy przesłać w ciągu 20 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia na adres Departamentu Zdrowia Urząd Marszałkowski, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń lub złożyć
w biurze podawczo-kancelaryjnym, w następujący sposób: W kopercie z adresem Departamentu oraz adnotacją: „Nie otwierać” i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu” należy umieścić:

- ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata, w tym adresem e-mail, nr telefonu,

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 56 621 25 88. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur lipiec – sierpień 2020 r., o czym kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, można uzyskać
w godzinach pracy:

 • administracji Szpitala, ul. Św. Józefa 53-59 w Toruniu;
 • Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń.