Przejdź do głównej zawartości     
A- A A+
A A A

 

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje na pisemny wniosek zainteresowanego. Informacja publiczna jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeśli może być udostępniona niezwłocznie. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, chyba, że :

  1. informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, wówczas Szpital powiadamia wnioskodawcę w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku,
  2. w wyniku udostępnienia informacji publicznej poniesione zostaną przez Szpital dodatkowe koszty. W takim przypadku Szpital w ciągu 14 dni zawiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty, a udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływnie 14 ni od dnia powiadomienia wnioskodawcy chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.